Portal Maturzysty

STUNIÓWKA 2018

  5 stycznia 2018 roku nasi maturzyści bawili się na swoim balu!
  W tym roku bal odbył się w hotelu Filmar. Odliczamy już dni do matury! Zobacz relację ze studniówki


INFORMACJE CKE O EGZAMINIE MATURALNYM w 2018 roku

Sesja główna – od 4 do 25 maja 2018 r.‎

 1. Część ustna z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego – od 9 do 22 maja.
 2. Część ustna z języków obcych nowożytnych – od 5 do 25 maja.
 3. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Sesja dodatkowa – od 4 do 20 czerwca 2018 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 9 czerwca.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 czerwca.

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Sesja poprawkowa – od 21 do 22 sierpnia 2018 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 21 do 22 sierpnia.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 21 sierpnia‎.

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych oraz do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ‎w części ustnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić?

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:
 1. dwóch egzaminów w części ustnej ‎
 2. czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.
 2. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.
 3. Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu maturalnego?

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎

Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

W części pisemnej:‎

 1. biologia (na poziomie rozszerzonym)‎
 2. chemia (na poziomie rozszerzonym)‎
 3. filozofia (na poziomie rozszerzonym)‎
 4. fizyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 5. geografia (na poziomie rozszerzonym)‎
 6. historia (na poziomie rozszerzonym)‎
 7. historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)‎
 8. historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)‎
 9. informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 10. język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 11. język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 12. język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 13. język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 14. język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 15. język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 16. język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
 17. język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 18. język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 19. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 20. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 21. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
 22. język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
 23. język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
 24. matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 25. wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

W części ustnej:‎

 1. język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 2. język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 3. język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 4. język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 5. język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 6. język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 7. język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 8. język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 9. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 10. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 11. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)‎
 12. język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)‎

W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów ‎dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Szczegółowo wszystkie zasady ‎są opisane tutaj (sekcje C i D).

Czy wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym zależy od tego, jakich przedmiotów uczeń uczył się w szkole?

Nie. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, ‎języka mniejszości narodowej i jednego wybranego – dowolnego – języka obcego ‎nowożytnego)

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?

 1. Do 30 września 2017 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2018 r. (załącznik 1a_N do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 - plik "załączniki").
 2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2017/2018 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego 2018 r. w ostatecznej deklaracji.
 3. Do 7 lutego 2018 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z lat szkolnych: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 oraz absolwenci technikum z lat szkolnych 2015/2016 i 2016/2017. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2017 r. (załącznik 1a_N).
 4. Do 29 grudnia 2017 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z lat szkolnych: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 oraz absolwenci technikum z lat szkolnych 2015/2016 i 2016/2017, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1a_N i załącznik 2).
 5. Do 29 grudnia 2017 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:
  1. absolwenci, którzy ukończyli liceum w latach szkolnych: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 oraz technikum w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1b_N)
  2. osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą – wyłącznie jeżeli świadectwo to nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (załącznik 1b_N)
  3. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b_N)
  4. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) (załącznik 1c_N).
 6. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.
 7. Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny (patrz odpowiedź na pytanie „Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?”), wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.

informacja ze strony CKE zobacz pełny tekst TUTAJ


 

Forum - Portal Maturzysty: www.portalmaturzysty.pl