Drodzy Maturzyści,

informuję, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej (§ 11kzc.[1]).

Ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r. wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa i nie trzeba nanosić poprawek w deklaracjach wrześniowych.

Jeśli jednak zdający chce w 2021 r. przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może to zrobić tylko wtedy, gdy w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub musi zrealizować postanowienia umowy międzynarodowej. Zdający przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30) do dyrektora szkoły nie później niż do 8 lutego 2021 r.

W informacji zdający uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:

a. nie przystąpi do tego egzaminu lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik – 0%
b. otrzyma poniżej 30% punktów – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”
c. otrzyma min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych.

W związku z powyższym bardzo proszę osoby, które deklarują przystąpienie do egzaminów ustnych o złożenie w sekretariacie szkoły do dnia 8 lutego br. załącznika 30 (można go pobrać ze stron: OKE lub szkoły).

Informuję również, że w roku 2021 zdający nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego (§ 11kzc.3).

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:
a. nie przystąpi do tego egzaminu lub unieważni mu się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik – 0%
b. przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie.

Również do 08 lutego wrześniowa deklaracja musi zostać uzupełniona o informacje dotyczące wprowadzenia lub niewprowadzenia ewentualnych zmian. W związku z powyższym w dniach 25 – 28 stycznia 2021r. uczniowie klas maturalnych złożą ostateczne deklaracje maturalne. Maturzyści zgłaszają się do szkoły zgodnie z przedstawionym przez wychowawców klas harmonogramem dziennym i godzinowym. W przypadku, kiedy uczeń nie może zgłosić się do szkoły w wyznaczonym terminie, proszę o poinformowanie o tym fakcie sekretariat szkoły oraz o zgłoszenie nowego terminu. Zmian w deklaracjach uczniowie dokonują w sekretariacie szkoły z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Uczniowie proszeni są o posiadanie własnego długopisu, przy wejściu do szkoły o dezynfekcję rąk oraz o zasłanianie ust i nosa.

Przypominam również, że w sesji majowej egzaminu maturalnego obowiązuje ograniczony materiał wymagań z danego przedmiotu. Szczegóły znaleźć można na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklas…

Waldemar Gancarz

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego

im. Królowej Jadwigi w Toruniu