Zebrania

Zebrania z rodzicami i opiekunami w roku szkolnym 2022-2023

Zebrania z rodzicami
27 marzec 2023 r. – zebrania wychowawców klas I-IV+ konsultacje nauczycielskie, zapoznanie rodziców uczniów klas maturalnych z przewidywanymi ocenami niedostatecznymi i przewidywanymi ocenami nagannymi zachowania;

15 maj 2023 r. – zebrania wychowawców klas I-III + konsultacje nauczycielskie, zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami niedostatecznymi i przewidywanymi ocenami nagannymi zachowania.