Zebrania

Zebrania z rodzicami i opiekunami w roku szkolnym 2023-2024

Zebrania z rodzicami
18 marzec 2024 r. – zebrania wychowawców klas I-IV+ konsultacje nauczycielskie, zapoznanie rodziców uczniów klas maturalnych z przewidywanymi ocenami niedostatecznymi i przewidywanymi ocenami nagannymi zachowania;

13 maj 2024 r. – zebrania wychowawców klas I-III + konsultacje nauczycielskie, zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami niedostatecznymi i przewidywanymi ocenami nagannymi zachowania.