ZASADY I KRYTERIA NABORU DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W TORUNIU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Ważne terminy

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE NA ROK SZKOLNY 2020/2021
kliknij tutaj

Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. rekrutacji – kliknij tutaj

Kryteria naboru

1 Za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 pkt.; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt.; 3) dobrym – przyznaje się po 14 pkt.; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.;

Źródło: Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów – pobierz