ZASADY I KRYTERIA NABORU DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W TORUNIU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Ważne terminy

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE NA ROK SZKOLNY 2020/2021
kliknij tutaj

Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. rekrutacji – kliknij tutaj

UWAGA!

Kochani kandydaci !!!

Jeśli nie chcecie lub nie możecie osobiście dostarczyć dokumentów do szkoły (wniosku, świadectwa ukończenia klasy 8) do 10 lipca, możecie zrobić to drogą elektroniczną, czyli przesłać na adres sekretariat@drugielo.torun.pl skan lub czytelne zdjęcie dokumentu.

Pamiętajcie o dostarczeniu oryginałów do 18 sierpnia.

Kryteria naboru

1 Za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 pkt.; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt.; 3) dobrym – przyznaje się po 14 pkt.; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.;

Źródło: Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów – pobierz