ZASADY I KRYTERIA NABORU DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W TORUNIU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Ważne terminy

  • 13.05.2019 r. – 17.06.2019 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 21.06. – 25.06.2019 r. do godz.15.00 – uzupełnianie złożonych wniosków o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,
  • 11.07.2019 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz kandydatów niezakwalifikowanych,
  • Do 15.07.2019 r. do godz.15.00 – potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci złożenia oryginałów dokumentów (jeśli nie zostały złożone na wcześniejszym etapie naboru),
  • 16.07.2019 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

Rekrutacja w postępowaniu uzupełniającym rozpoczyna się 16.07.2019 r.

Źródło: Zarządzenie nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.

Kryteria naboru

1 Za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 pkt.; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt.; 3) dobrym – przyznaje się po 14 pkt.; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.;

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/do-pobrania)

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności (uzyskują maksymalną ilość punktów). Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.