Procedury bezpieczeństwa dla przystępujących do egzaminu maturalnego w 2020 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Toruniu – pobierz tutaj

I. Zalecenia dla zdających:
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów: długopis z czarnym wkładem, cyrkiel na długopis, kalkulator, linijka, lupa. Szkoła zapewnia tablice matematyczne oraz wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z chemii, biologii i fizyki oraz słownik poprawnej polszczyzny i słownik ortograficzny. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę z wodą.
7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w stołówce szkolnej.
8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać w stołówce szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
9. W przerwie między egzaminami przy sprzyjających warunkach atmosferycznych absolwent może przebywać również na terenie szkolnego Patio.

… więcej