Procedury bezpieczeństwa dla przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Toruniu

 1. Zalecenia dla zdających:

I. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID – 19.

  1. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  2. Osoba, która przechorowała COVID – 19 (tzn. jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID – 19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
  3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów: długopis z czarnym wkładem, cyrkiel na długopis, kalkulator, linijka, lupa. Szkoła zapewnia tablice matematyczne oraz wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z chemii, biologii i fizyki oraz słownik poprawnej polszczyzny i słownik ortograficzny. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą.
  6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać w stołówce szkoły  na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
  7. W przerwie między egzaminami przy sprzyjających warunkach atmosferycznych absolwent może przebywać również na terenie szkolnego Patio.

II. Środki i sposoby zapewnienia bezpieczeństwa osobistego:

 1. Zdający zgłaszają się na egzamin maturalny w dniach 04 – 06.05.2021 według następującego harmonogramu: kl. III A – godz. 8.00, kl. III B – godz. 8.15, absolwenci z lat ubiegłych – godz. 8.00.
 2. Zdający wchodzą do szkoły wejściem dolnym prowadzącym do szatni szkolnej.
 3. Zdający dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.
 4. Zdający zgłaszają się na egzamin popołudniowy zawsze o godz. 13.15.
 5. Zdający zgłaszający się na egzamin popołudniowy podlegają tej samej procedurze co w przypadku egzaminu odbywającego się przed południem.
 6. Zdający egzamin maturalny w dniach 07 – 18.05.2021 zgłaszają się do szkoły o godz. 8.15 lub 13.15 bez podziału na klasy.
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 8. W maseczkę i rękawiczki jednorazowe należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową).
 10. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych kiedy po zajęciu miejsc przez zdających i po zakończeniu czynności organizacyjnych (kodowanie arkusza egzaminacyjnego) zdający może zdjąć maseczkę.
 11. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 12. Zdający jest zobowiązany zakrywać usta i nos na sali egzaminacyjnej w sytuacjach kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby sprawdzić poprawność zakodowania arkusza (zarówno na początku egzaminu jak i przy odbiorze arkusza), zaznaczenia przez zdającego na arkuszu dysleksji rozwojowej,
 • wychodzi w trakcie egzaminu do toalety,
 • podchodzi na egzaminie maturalnym z języka polskiego do stolika ze słownikiem,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  1. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
  2. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodów zdrowotnych (opis przypadków w sekcji 2 pkt.2.7 Wytycznych CKE, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty E8, maturalnego EM, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie EPKwZ, zawodowego EZ, eksternistycznych EE) zgłaszają tę sytuację dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.
  3. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi egzaminami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz znajdujących się w nich sprzętów.

III. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń:

 1. Sale egzaminacyjne podlegają obowiązkowej dezynfekcji zarówno przed jak i po egzaminie.
 2. W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, zostanie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym, którego należy koniecznie użyć przed jak i po skorzystaniu z danego słownika.
 3. W każdej sali egzaminacyjnej znajduje się na specjalnie do tego przygotowanym stoliku płyn do dezynfekcji, zapasowe rękawiczki jednorazowego użytku oraz maseczki.
 4. Ławki oraz krzesła w Sali egzaminacyjnej podlegają dezynfekcji zarówno przed jak i po każdym egzaminie.
 5. Dezynfekcji podlegają również:
 • klawiatury, myszki i monitory dotykowe albo laptopy wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu maturalnego,
 • odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego,
  1. Dla zdających zostaje zapewnione wydzielone pomieszczenie pod zamknięciem: szatnia uczniowska, w którym będą mogli zostawić rzeczy osobistego użytku typu: plecak, torbę, kurtkę, telefon komórkowy itp. Oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy należy zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa (dystans społeczny, zakrywanie ust i nosa). Uczniowie podchodzą do pracownika obsługi pojedynczo, oddając swoje rzeczy otrzymują numerek a pracownik szkoły odnotowuje na liście dany numer miejsca w szatni.
  2. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 osoba taka zostanie natychmiast odizolowana w szkolnym izolatorium (sala nr 10) oraz podjęte zostaną działania zgodne z procedurami służb epidemicznych.

IV. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu:

 1. Zdający ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły o alergii albo innych schorzeniach, których objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
 2. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Deleguje się pracownika szkoły, aby dopilnował zachowania bezpieczeństwa podczas wchodzenia zdających do poszczególnych sal egzaminacyjnych. Zdający po opuszczeniu sali nie gromadzą się przed szkołą, aby omówić egzamin. Wrażeniami po egzaminie mogą dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.
 • Losowanie numerów stolików przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu w obecności zdającego.
 • Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.