18 marzec 2023 r. – zebrania wychowawców klas I-IV+ konsultacje nauczycielskie, zapoznanie rodziców uczniów klas maturalnych z przewidywanymi ocenami niedostatecznymi i przewidywanymi ocenami nagannymi zachowania;