Drodzy Kandydaci, Rodzice, Opiekunowie

Listy Kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane w dniu 22 lipca 2021 r. o godz. 14:00. Listy będą wywieszone w holu głównym szkoły oraz na stronach internetowych szkoły w zakładce Kandydaci. Można sprawdzić w systemie elektronicznego naboru, do której szkoły i klasy Kandydat został zakwalifikowany.

Kolejnym etapem rekrutacji dla Kandydatów jest potwierdzenie przez Rodzica Kandydata woli podjęcia nauki w II LO poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli dokumenty te zostały wcześniej do nas dostarczone, to nie trzeba podejmować żadnych kroków.

Potwierdzenie woli należy dokonać w dniach 23 – 30 lipca 2021 r. Komisja rekrutacyjna urzęduje w godzinach 9:00 – 15:00.

Kandydatom przyjętym przypominamy o konieczności dostarczenia komisji rekrutacyjnej dwóch zdjęć legitymacyjnych (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) w celu wyrobienia legitymacji szkolnej.

Kandydaci niezakwalifikowani do naszej szkoły mają obowiązek dostarczenia swoich dokumentów rekrutacyjnych do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, a w II LO mogą złożyć odwołanie. Druki odwołania będą dostępne w szkole.