Biblioteka

BIBLIOTEKA

Centrum Informacji Medialnej

           Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Toruniu stanowi pracownię interdyscyplinarną, ośrodek informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, centrum różnorodnej działalności uczniów.

Młodzież chętnie spotyka się w bibliotece szkolnej, aby wspólnie uczyć się, odrabiać zadania domowe lub po prostu spędzić czas w ciszy i spokoju.

W czytelni biblioteki szkolnej znajdują się komputery, z których uczniowie mogą korzystać podczas zajęć lekcyjnych oraz w czasie wolnym, mają też możliwość drukowania dokumentów.

Zapraszamy do wypożyczalni i czytelni.

 REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.KRÓLOWEJ JADWIGI W TORUNIU

 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 z późniejszymi zmianami, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.10.2015 r. i Statut Szkoły

Regulamin wypożyczalni

1) Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice uczniów oraz studenci odbywający praktykę w szkole.

2) Lektury szkolne, w czasie trwania roku szkolnego, wypożyczane są na okres 1 miesiąca z możliwością przedłużenia terminu zwrotu w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

3) Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

4) Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.

5) W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

6)Uczniowie kończący naukę w szkole rozliczają się z wypożyczonych zbiorów  najpóźniej tydzień przed zakończeniem zajęć. Maturzyści do zakończenia egzaminów maturalnych ze wszystkich zasobów biblioteki mogą korzystać na miejscu w czytelni.

7) Uczniowie kontynuujący naukę mogą wypożyczać książki na okres wakacji letnich

8) Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Regulamin czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły, rodzice uczniów oraz studenci odbywający praktykę w szkole
 2. Na miejscu można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i  materiałów audiowizualnych. Nie wolno wynosić ich poza czytelnię
 1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, w którym należy porozumiewać się szeptem
 2. Do czytelni nie należy wnosić wierzchnich okryć oraz jedzenia i napojów

Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej znajduje się w czytelni biblioteki szkolnej i obowiązują w nim zasady zachowania właściwe dla czytelni. W szczególności zaś:
 • Z komputerów w czytelni mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy użytkownicy biblioteki w godzinach pracy biblioteki szkolnej
 • Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych
 • Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza
 • Jedno stanowisko komputerowe przeznaczone jest dla jednej osoby
 • Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych
 • Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających)
 • Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza po wniesieniu opłaty pokrywającej koszt zużytego tuszu