Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019roku

  1. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem)przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). (Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych)
  2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.
Uprawnieni do dostosowaniaPrzybory i materiały pomocniczeObowiązkowo / fakultatywnieZapewnia
osoby niewidome i słabowidzącesprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)obowiązkowoszkoła
osoby słabowidząceprzybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzieńfakultatywniezdający
uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy)słownik dwujęzyczny (polsko-obcojęzyczny i obcojęzyczno-polski) w wersji papierowej lub elektronicznej(dotyczy części 1. i 2. egzaminu gimnazjalnego)fakultatywnieszkoła lub zdający (dyrektor decyduje)
wszyscy uprawnieni do dostosowaniakomputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznaneobowiązkowoszkoła

4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.