2015-11-30 V Wojewódzkie spotkanie Samorządów Uczniowskich

studniowka V Wojewódzkie Spotkanie Samorządów Uczniowskich pt. „Głos należy do Ciebie”
Głos Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Toruniu (relacja uczestników)

Kolejny raz wzięliśmy udział w spotkaniu przedstawicieli samorządów uczniowskich województwa kujawsko-pomorskiego pt.: „Głos należy do Ciebie”. „Wykuwanie postaw obywatelskich”, to hasło spotkania, które miało miejsce 30 listopada 2015 r. tym razem w Grudziądzu.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorem V Wojewódzkiego Spotkania Samorządów Uczniowskich był Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty
z placówkami oświatowymi w Grudziądzu. Spotkanie zostało objęte patronatem pana Roberta Malinowskiego Prezydenta Miasta Grudziądza.


fot. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy

Po oficjalnym otwarciu spotkania przez panią Bognę Wojciechowską – Blachowską
Kujawsko – Pomorskiego Wicekuratora Oświaty wysłuchaliśmy wystąpienia Prezydenta Miasta Grudziądza na temat wagi postaw obywatelskich kształtowanych już na etapie edukacji szkolnej. Kolejnym punktem programu był spektakl profilaktyczny przygotowany przez młodzież Teatru „Nieupowżnionym Wstęp Wzbroniony” działającego przy Gimnazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku. Niezwykle wartościowym okazał się udział młodzieży w spotkaniach panelowych: „Samorząd czy samo zarząd?”, „Wespół wzespół”, „Na początku było harcerstwo” oraz „Ten obcy (?)”. Obecność w trakcie prowadzonych debat panelowych pani sędzi Anny Marii Wesołowskiej oraz pani  wicekurator przyczyniła się do stworzenia atmosfery pełnej  życzliwości i otwartości na nasze poglądy i opinie. Krótką rekapitulacją poruszanych w trakcie spotkań zagadnień było wystąpienie  pani Anny Marii Wesołowskiej nt. „Odpowiedzialność obywatelska miarą dojrzałości młodego człowieka”.

W imieniu młodych ludzi województwa kujawsko-pomorskiego chcielibyśmy podziękować władzom oświatowym za pomysł i organizację tego typu przedsięwzięć, które przyczyniają się w duże mierze do rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich. Spotkania te to również dobra okazja do wymiany doświadczeń, poglądów oraz integrowania środowisk młodzieży zaangażowanych społecznie.

Uczniowie z ZSO nr 2 w Toruniu


Zobacz film z V Wojewódzkiego Spotkania Młodzieży „Głos należy do Ciebie”
(opublikowany przez
ZSI nr 1 we Włocławku)